Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 1: Yoga asanas. A-Ardha Kati Chakrasana; B- Setubandhasana; C- Ardhapavanamuktasana; D- Suptaudarakarshanasana; E, F- Bhujangasana; G- Ardha Shalabhasana; H- Shavasana

Figure 1: Yoga <i>asanas</i>. A-<i>Ardha Kati Chakrasana</i>; B- <i>Setubandhasana</i>; C- <i>Ardhapavanamuktasana</i>; D- <i>Suptaudarakarshanasana</i>; E, F- <i>Bhujangasana</i>; G- <i>Ardha Shalabhasana</i>; H- <i>Shavasana</i>